Radyoloji

Radyoloji

Tomosentez Dijital Mamografi

Endişelerinizi tüm boyutlarıyla izliyoruz!

Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenilir.

Dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile üç boyutlu mamografi incelemesinde son derece keskin görüntülere ve en ince ayrıntılara ulaşabiliyoruz.

Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir.
Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı olan bu mamografi cihazı, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolünü tamamen hastanın kontrolüne vermektedir.

Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…

Air Coil (Mr Battaniyesi)

Eski sistem Manyetik Rezonans görüntüleme teknolojisinde (örneğin) Akciğer ve Batın MR incelemelerde sarmallar vücut bölgesine göre ayarlanmaktaydı. Bazen hastanın hareket ettirilmesini de gerekli kılan bu işlemlerle her bölge ayrı ayrı taranmaktaydı.

Bu son teknoloji battaniye tabir edilen yeni tasarım aparatlarla iki kerede yapılan çekimler, hasta hiç hareket ettirilmeden tek işlemde tamamlanmakta.

Çünkü belirli ve esnek olmayan kalıplarla üretilen sarmal tarayıcılar yerine şimdi, adeta gerçekten bir battaniye gibi yumuşak ve vücudu saran, daha geniş yüzeyleri bir kerede tarayabilen aparatlar var. Üstelik bu aparatlarla daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlara ulaşmakta mümkün.

Sarmallar MR’da görüntü oluşumunu sağlayan temel bileşenlerdendir. Klasik sarmallar belirli şekillerde üretilirken güncel dizaynlar daha hafif, daha esnek ve vücuda tam uyum ile daha geniş kapsama alanı sunmaktadır. Battaniye şeklinde dizayn edilen vücut sarmalı ile batın MR dışında kol ve bacak gibi vücut bölgelerinde de hastayı yerinden oynatmadan daha geniş bir tarama alanı mümkün olmaktadır. Bu yeni teknoloji battaniye hasta konforunu arttırarak daha geniş kapsama alanı ve daha detaylı görüntüler oluşturmaktadır.

Multiparametrik Prostat MR

3 Tesla MR sayesinde prostat bezi normal yapısı, fonksiyonu ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Anatomik, fonksiyonel ve fizyolojik prostat görüntülemesi “multiparametrik prostat MR” olarak isimlendilendirilmektedir. 3 Tesla MR, prostatta yüksek çözünürlük ve yumuşak doku kontrastı ile kanserlerin görünür hale gelmesini sağlayarak ileri tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemektedir.

Prostat Manyetik Rezonans-Ultrason Füzyon Biyopsi

3 Tesla MR cihazı ile “multiparametrik prostat MR” incelemesinden sonra elde edilen bilgiler biyopsi işlemleri için kılavuzluk eder. Transrektal ultrason ile multipara-metrik prostat MR verisi özel yazılımlarla birleştirilerek “füzyon” ismi verilen birleşik görüntü elde edilir. Füzyon görüntüler kullanılarak hedefe yönelik biyopsi işlemi gerçekleştirilir.

Koroner Bt Anjiyografi

“Kalp BT Anjiyografi” yada “Koroner BT Anjiyografi” ile kalbi besleyen damarlar saniyeler içinde görüntülenebilmektedir. “Koroner BT Anjiyografi” erken tanı imkanı ve kalp krizi geçirmeden tedavi şansı sunmaktadır. Klasik kasık ya da kol anjiyografi-sinden farklı olarak atardamarlar yerine kol toplardamarı ilaç uygulaması için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile kalbi besleyen damar darlık ve tıkanıklıkları ile birlikte damar cidar yapısı ve darlık oluşturan plak özellikleri değerlendirilmektedir.

Osteoporoz Görüntüleme (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)

“Osteoporoz” yani kemik erimesi kadınlarda menopoz sonrası kemik kütlesin-deki kayıp ile birlikte kırık riskini arttıran en önemli etkendir. “Osteoporoz” tanısında kullanılan ana iki yöntem DEXA ve QCT’dir. QCT yöntemi diğer yöntemlere göre daha doğru kemik yoğunluk ölçümü sağlar ve DEXA yönteminde kireçlenmelerin yol açtığı hatalar en aza indirilir. QCT ile bilgisayarlı tomografi kullanılarak kemik mineral yoğunluğu sayısal olarak belirlenir.

Histerosalpingografi (İlaçlı Rahim Filmi)

İlaçlı rahim filmi olarak da bilinen histerosalpingografi tetkiki rahim boşluğunu ve uterin tüp denilen kanalları değerlendirmek için gerçekleştirilir.Kısırlık araştır-masında ve tüp bebek tedavisi öncesi sıklıkla başvurulan bir tetkiktir. Filmde herhangi bir tıkanıklık darlık ya da yapışıklık saptanmayan olgularda kanallardan geçen kon-trast madde normal yolla gebelik şansını arttırmaktadır.

İleri Nöroradyoloji Uygulamaları (Mr Spektroskopi,   Difüzyon Tensör Traktografi, Bos Akım)

MR Spektroskopi ortamda değişik doku yapılarının biyokimyasal yapıtaşları hakkında analiz yapan ileri MR inceleme yöntemidir. MR Spektroskopi ile beyinde, meme do-kusunda ve prostatta iyi huylu - kötü huylu oluşum ayrımı yapıldığı gibi, tedaviye yanıt da değerlendirilir.

Beyinde yerleşik tümörlerin operasyon öncesi beyinde yerleşik sinir yollarına yakınlığının bilinmesi önemlidir ve bir diffüzyon MR tekniği olan DTI ile MR traktog-rafi yapılarak sinir yolları haritalandırılabilir.

BOS Akım MR tetkiki, temel olarak bazı hidrosefali çeşitlerinin tanısı ve teda-visinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklarda dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS), dolaşım bozukluklarında tanı ve tedavi etkinliğini değerlen-dirmede kullanılmaktadır.

Elastografi Uygulamaları (Tiroid, Meme, Karaciğer)

Elastografi dokunun mekanik özellikleri ile ilgilenir. Dışarıdan kuvvet uygulanmasıyla dokudaki gerinim derecesini ölçerek dokunun sertliği / kıvamı hakkında bilgi sağlayan yeni gelişmiş dinamik bir ultason tekniğidir. Ultrasonografi probunun doku üzerinde oluşturduğu minimal basınç değişiklikleri ile elastografi görüntüleri elde edilir. Komp-resyon dokunun pozisyon değişikliğine neden olur ve bu, sert dokularda daha azdır. Doku deplasmanı ne kadar az ise lezyonun sertliği o kadar fazla ve malignite olasılığı da o kadar yüksektir.

Batın Mr Uygulamaları (Mr Kolanjiyografi, Mr   Enterografi, Mr Defekografi)

Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP), hepatobiliyer ve pankreatik sis-temlerin (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve pankreas kanalı) anatomisi ve hastalıkları hakkında detaylı bilgi verebilen non-invaziv bir görüntüleme yöntemi-dir. Safra yolları ve pankreas yollarında olabilecek, taş, darlık, tümör basıları gibi du-rumları ortaya koymak için kullanılır. MRCP, girişimsel bir işlem değildir, sadece teş-his amacı ile kullanılır.

MR Enterografi, ince barsakların görüntülenmesinde kullanılan bir inceleme-dir. Enflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit), mide-barsak kaynaklı kanamalar, polip, tümörler barsak tıkanıklıkları, ince barsak emilim bozukluk-ları (malabsorbsiyon sendromları; Çölyak, Whipple hastalıkları), karın ağrısı, ishal, gizli kanama, kilo kaybı gibi açıklanamayan GIS şikayetleri, ve kapsül endoskopi ön-cesi imce barsak darlıklarının dışlanmasında kullanılmaktadır.

MR Defekografi, kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama so-runlarını ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incele-medir.

Mr Anjiyografi Uygulamaları

MR anjiyografi, insan vücudunda bulunan damarların detaylı bir şekilde görüntülen-mesine olanak sağlayan MR çalışmasıdır. MR Anjiyografi çekimi özellikle damar has-talıklarında tanı koymak için kullanılır. Uygulama ilaçlı ve ilaçsız şekilde yapılarak net görüntüler oluşturulur.

Bt Anjiyografi Uygulamaları

BT anjiyografi , bilgisayarlı tomografi ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anji-yografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında detaylı bilgi veren bir yön-temdir. BT anjiyo damarlardaki daralma, tıkanıklık, anevrizmalar, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve diğer damar hastalıklarının tanısında kullanılabilen bir testtir.

İleri Kas-İskelet MR ve BT Uygulamaları (MR Artrografi, Kıkırdak Haritalama, Gut Hastalığında Görüntüleme)

MR Artrografi, eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemi-dir. MR artrografide normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülen-mesi sağlanır. Kontrast madde eklem içine ince bir iğne ile verilir ve eklem kapsülünde şişme sağlanır. Kısa bir bekleme süresinden sonra MR incelemesi yapılır.

MR kıkırdak haritalama, eklemlerin yüzeyini kaplayan kıkırdak dokunun özel tekniklerle incelenmesi ve erken dönem hasar alanlarının tespitinde kullanılır. Ayrıca, kıkırdak zedelenmeleri tedavi edildiğinde (mikrofraktür veya kondrosit transferi gibi), tedaviye yanıt ve rutin takip sürecinde kontroller yine kıkırdak MRG ve haritalama metodları ile gerçekleştirilebilir.

Çift enerjili spektral BT ile gut hastalığında kristaller yumuşak doku ve kemik-lerden ayırt edilebilir ve renkli harita olarak sunulur. Çift enerji spektral BT ile normal-de metal varlığı nedeniyle artefakt olarak isimlendirilen ve görüntü de istenmeyen gü-rültüden kurtulmak mümkündür. Bu sayede metal cisimlerin çevresindeki kemik ve yumuşak dokular daha doğru biçimde değerlendirilebilmektedir.

Mamografi

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme içindeki kanserli kitle elle anlaşılabilir boyuta gelmeden Mamografi sayesinde çok daha önceden tespit edilebilmektedir. Elle anlaşılabilir boyuta gelmeden tespit edilen meme kanserlerinde meme alınmadan tedavi şansı ve hayatta kalma oranı yüksektir. Özellikle 40 yaşından sonra kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da düzenli mamografiler ile meme kanseri taramaları yaptırmaları gereklidir.

Hastanemiz Radyoloji Servisinde dijital mamografiler dünyanın en az ışın veren Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi ile çekilmekte ve meme radyolojisi konusunda uzman kişilerce değerlendirilmektedir.

Tomosentez Dijital Mamografi teknolojisi ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmektedir. Bu yöntemle değişik açılardan çok sayıda görüntü alınıp bu görüntülerle bilgisayar üzerinde meme dokusunun 3 boyutlu bütünsel görüntüsü elde edilmektedir. Böylece üst üste binen dokular yüzünden gözden kaçabilen kanserler artık daha net ortaya konabilmektedir.

Hastanemizde ayrıca meme MR tetkikleri ve meme biyopsi işlemleri yapılmaktadır

Kullanmakta olduğumuz Tomosentez Dijital Mamografi Sistemi, 2019 yılında Time Dergisi tarafından ‘en iyi buluş’ ödülü almış olup, tetkikteki teknolojik üstünlüğünün yanı sıra özellikle mamografi odasına giren hastanın endişelerini hafifletmek üzere tasarlanmıştır. Dünyadaki ilk hasta kontrollü uzaktan sıkıştırma kumandalı mamografi cihazıdır, görüntüleme sırasında sıkıştırma kontrolü tamamen hastaların elindedir.

Kullanmakta olduğumuz 3 boyutlu Tomosentez Teknolojisi, doktorlar için de olağanüstü ayrıntılara ve üstün tanısal doğruluğa sahip görüntüler sunmaktadır.

Artık mamografi çok daha konforlu ve güvenli. Yıllık düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis sağlıklı bir gelecek için çok önemli…

Radyoloji Doktorlarımız

  • Prof. Dr. Fatih Kantarcı

    Prof. Dr. Fatih Kantarcı

    Radyoloji Uzmanı

  • Uzm. Dr. Mert Gençtürk

    Uzm. Dr. Mert Gençtürk

    Radyoloji Uzmanı

Hekiminize Danışın

Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.
Bu alan zorunludur.