Entegre Sistem Politikası

1832 yılında, Sultan II. Mahmut'un izni ve Harutyun Amira Bezciyan’ın gayretleri ile akıl ve göğüs hastalıkları tedavisi amacı ile kurulan hastanemiz 2000’li yıllara gelinceye kadar teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek sunduğu sağlık hizmetini sürekli geliştirmiştir. Günümüzde Surp Pırgiç, sağlık hizmetinin toplum için öneminin bilincinde, tarihi dokusunu koruyarak, tıbbın en modern tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak ve çevreye saygılı, yenilikçi bir hizmet anlayışına bağlı kalarak çok sayıda tıbbi dalda teşhis ve tedavi hizmetini sürdürmektedir.

Hastanemiz Yönetimi gelişmiş tıbbi hizmeti aynı ölçüde gelişmiş sosyal sorumluluk bilinci içinde sunmayı, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde, hasta, hasta yakını, çalışan güvenliği ve memnuniyetini sürekli olarak arttırmayı, sunulan hizmetin insan, doğa, hayvan sağlığı üzerindeki tüm olumsuz etkilerini engelleyecek tedbirleri alarak sürdürmeyi ve “Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. Bu doğrultuda çalışanlarının sürekli gelişimini ve eğitimini teşvik eder, düzenli eğitim programları uygular, literatür takibi ve bilimsel toplantılar hususunda gerekli kaynakları sağlanır.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Yönetim Kurulu, Başhekimi ve tüm çalışanları ile sunulan sağlık hizmeti kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, hizmet sunan ve hizmet alanların sektöre özel “İş Sağlığı ve Güvenliği” risklerinden korunmasını, sunulan hizmetin çevre üzerine yaratacağı her türlü olumsuz etkinin önlenmesi, bilgi güvenliği kapsamında bireyi, bilgiyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını koruma konusunda gerekli planlama, uygulama, gözden geçirme ve önlem alma faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini hedef seçmişlerdir.

Düzenli aralıklarla, Entegre Yönetim Sistemimizin uygunluk ve etkinliği gözden geçirilerek sektörel gelişmelerin kuruluşumuza yansıtılması değerlendirilir arıca TC Sağlık Bakanlığı’ndan, hastalarımızdan, hasta yakınlarından ve çalışanlarımızdan gelen önerileri, gelişme fırsatlarını belirleme amacıyla araç olarak kullanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Alanında;

 • Çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul eder.
 • Tüm meslek gruplarına düzenli sağlık kontrolleri yapar. Çalışanların katılımını sağlar ve sonuçları hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.
 • İlgili tüm tarafların sağlık hizmeti sunum süreçlerinden kaynaklanabilecek risklerini çalışanlarının katılımı ile belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alır.
 • Sağlık mevzuatı ve diğer yasal gerekliliklerde olduğu gibi hastanemiz iş sağlığı güvenliği mevzuatına ve sağlık hizmeti sunumu sırasında uyulması gereken kurallar konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı direktif ve yönlendirmelerine uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
 • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturur ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluşturur.
 • Çalışanlarında ve tedarikçilerinde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmak hastanemizin politikasıdır.

Çevre Güvenliği Uygulamaları Alanında;

 • Hastanemiz, teşhis ve tedavi hizmeti sunarken oluşabilecek muhtemel çevresel kirlenmenin, insan, doğa, hayvan üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almayı ve yasal mevzuatlar doğrultusundaki uygulamaları işletmeyi taahhüt etmektedir.
 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Atıkların azaltılması ve /veya yerinde doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Çevreyi korumak ve çevreye duyarlı olmak yönünde, çevre ve enerji bilincini kurum içi ve kurum dışı alanlarda oluşturmada etkin rol alarak tüm paydaşlarımızı standartların uygulanması konusunda bilinçlendirmek,
 • Yeni teşhis ve tedavi birimleri planlanırken çevresel etkinin dikkate alınması, mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevresel etkilerin en aza indirgenmesi ve süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi hastanemizin politikasıdır.

Bilgi Güvenliği Uygulamaları Alanında;

 • Hastanemiz Bilgi Güvenliği kapsamında ‘’Bireyi, bilgiyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korur.
 • Kullanıcı, sistem yöneticileri, yöneticiler ve güvenlik personelinin yetki ve sorumluluklarını belirler ve sürdürülebilirliğini sağlar.  
 • Surp Pırgiç ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlanabilmesi, yetkisiz erişime izin verilmemesi, yetkilendirilmiş taraflarca kullanılabilirliğin sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütür.
 • Çalışan, Hasta, Hasta yakınları ve 3. taraflara ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerini önceden tespit eder, bu riskleri yönetir, kurulan kontrol altyapısıyla bilgi güvenliği seviyesini korur ve sürekli iyileştirmek için faaliyetleri yönetir.
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda ihlal durumlarının yönetir, gerekli görülen yaptırımları uygular, İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olarak, bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltır ve olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlanan ve test edilen şekilde yanıt verilmesini sağlayarak çalışmalarını yürütür.
 • Tabi olduğu ulusal ve sektörel düzenlemeleri, yasal ve ilgili mevzuat gerekliliklerini, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gerekliliklerini yerine getirir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, hasta ve hasta yakınlarına, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılayarak, Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin verilmesini sağlamak hastanemizin politikasıdır.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi yaklaşık iki asırdan beri sürdürdüğü sağlık hizmetini, gelişmeye olan inancıyla ve tüm çalışanlarının katılımıyla, çağdaş tıbbın gereklerine uygun düzeyde sunmaya devam edecektir.

Başhekim ve Mesul Müdür